بازار فروش قوتو خشخاش

بازار فروش قوتو در شهرهای مختلف کرمان و همچنین محصولات متنوعی که از این شیرینی در این بازار وجود دارد مانند قوتو خشخاش نشان دهنده ارزش اقتصادی آن در کرمان است.
همانطور که انتظار می رود تجارت سوغات بیشتر در شهرها و موطن اصلی این محصولات رونق دارد اما باید توجه داشت که ارتباطات گسترده مردم و همچنین جمعیت بسیار زیاد شهرهای بزرگ ایران ایجاب می کند که تمام محصولاتی را که در جای جای ایران عزیزمان تولید می شود بتوان در شهر تهران نیز یافت و خریداری کرد از این رو شیرینی قوتو خشخاش نیز از آن دسته محصولاتی می باشد که به آسانی در فروشگاه های شهر تهران قابل تهیه است.