ترکیبات معجون قوتو نارگیلی

معجون قوتو نارگیلی از لحاظ ارزش غذایی بسیار باکیفیت است زیرا در تولید قوتو و هل سبز فله از ترکیبات ارزشمندی استفاده می شود و این امر موجب شده تا ارزش آن نیز افزایش یابد.

قوتو نارگیلی از محصولات مهم غذایی ایران است که بیشتر توسط مردم کرمان تولید می شود زیرا تولید و فروش معجون قوتو بیشتر در استان کرمان انجام می شود.

البته لازم به ذکر است که این پودر هسته خرما در مشهد و حتی نمونه های متعدد قوتو در شهرهای دیگر ایران ازجمله شهرهای استان یزد نیز به وفور تولید می شود و نمی توان تولید و عرضه معجون قوتو را به کرمان اختصاص داد.