تولید کنندگان قوتو خشخاش

مرکز طبخ و فروش معجون دارویی قوتو در کدام شهر و استان ایران است؟ تولید کنندگان قوتو خشخاش چگونه به طبخ این محصول ارزشمند غذایی اقدام می کنند؟
با توجه به اینکه شیرینی ها و محصولات غذایی سنتی ایرانی دارای موطن اصلی و مخصوصی هستند لذا می توان تولید یک محصول را به یک شهر مشخصی مربوط دانست و منتسب کرد از این رو معجون قوتو را به استان کرمان نسبت می دهند زیرا این محصولات مختلف قوتو از جمله قوتو خشخاش از دیرباز تاکنون در شهرهای مختلف این استان بزرگ و پهناور به ویژه مرکز این استان یعنی شهر کرمان تولید می شد و در بازار آن قابل خرید و فروش بوده است.