سرعت باور نکردنی خشک شدن کیوی در دمای 60

از مشاهدات به این نتیجه رسیدیم که آبگیری اسمزی فرآیندهای انتقال جرم دو طرفه است و تحت تأثیر دمای فرآوری شده و زمان غوطه وری قرار می گیرد (Farkas and Lazar, 1969; Hope and Vital, 1972; Beristain et al., 1990 and Alam. و همکاران، (2013)).

دما می تواند یکی از فاکتورهای سودمند برای تکمیل سریع آبگیری کیوی خشک اسمزی باشد اما در عین حال دمای بالاتر بر رنگ و طعم محصول تأثیر می گذارد.

مشاهده شد که سرعت خشک شدن کیوی خشک حبه ای در دمای ̊60 نسبت به دمای 50 درجه سانتیگراد سریعتر بود و پس از 5 ساعت خشک شدن، رطوبت برای هر دو دمای ̊ 60 و 50 تقریباً ثابت است. ̊دمای سانتی گراد کاهش وزن در 4 ساعت اول سریعتر بود و سرعت خشک شدن به تدریج کاهش یافت و تقریباً ثابت شد.

ساعت زمان غوطه وری با افزایش زمان غوطه‌وری در طول اسمز در غلظت‌های مشابه قند، WL، WR و SG نیز افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد زمان غوطه‌وری تأثیر قابل‌توجهی بر فرآیند اسمزی دارد.

میزان رطوبت کیوی خشک شکری (% WB) = 100…eq. (1) میزان رطوبت در (% DB) = 100 … معادله. (2) تعیین ویژگی‌های آب‌گیری اسمزی برش‌های سیب کم‌آبی اسمزی با افزایش جامد، از دست دادن آب و کاهش وزن از املاح به محلول در طول اسمز مشخص می‌شود.

مقدار SG چیپس میوه کیوی با افزایش WR و WL کاهش می یابد. بیشترین مقدار SG در دمای 30 درجه سانتیگراد 97/12 درصد و در دمای 50 درجه سانتیگراد کمترین مقدار 56/8 درصد بود.

 • منابع:
  1. Studies on Drying of Osmotically Dehydrated Apple Slices

 • تبلیغات: 
  1. استفاده از محافظ چشم در هنگام استفاده از پمپ هواکش
  2. آیا استفاده از لیمو روی صورت به پوست شما کمک می کند؟

  3. با این کالاها از هر انگشتتان پول می ریزد!
  4. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!