قیمت عمده قوتو خشخاش

استفاده عمده از مغز خشخاش جهت تهیه و تولید قوتو به این محصول غذایی ارزش فراوانی داده است و قیمت آن را نیز در مقایسه با نمونه های دیگر افزایش داده است.
معجون قوتو با توجه به ترکیبات و موادی که در تهیه این محصول استفاده می شود نامگذاری می گردد به طوریکه در برخی از نمونه های این محصول از خشخاش و یا پسته به وفور در طبخ قوتو استفاده می شود و نامهای قوتو پسته و قوتو خشخاش نیز اشاره به این محصولات غذایی ارزشمند است.