پیرمرد بازنشسته با فروش آب معدنی کرج خود و فرزندانش را ثروتمند کرد

این مطالعه مقطعی برای 9 برند پرمصرف آب معدنی کرج که در بازارهای گناباد در ایران به فروش می رسد، انجام شد. این برندها به صورت تصادفی از بین 15 برند موجود در بازارهای گناباد انتخاب شدند.

هر دو کیفیت شیمیایی و میکروبی آب های بطری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثرات زمان، شرایط نگهداری و همچنین دما بر کیفیت میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. تمام برندهای مورد مطالعه آب غیر گازدار بودند.

حجم بطری های آب معدنی کرج مورد استفاده در آزمایشات 500 سی سی بود. بررسی‌های میکروبی شامل شمارش HPC و باکتری‌های کلیفرم و همچنین آزمایش وجود یا عدم وجود کلیفرم‌ها طی دو ماه نگهداری بود.

تمام اندازه‌گیری‌ها بر اساس روش‌های استاندارد برای بررسی آب و فاضلاب انجام شد. برای مطالعه میکروبی، چهار شرایط نگهداری مختلف شامل نگهداری در یخچال (4 درجه سانتیگراد)، در حضور نور خورشید (25 درجه سانتیگراد)، در نور غیر مستقیم خورشید (20 درجه سانتیگراد) و تاریکی (20 درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت.

نمونه برداری میکروبی یک بار در هفته و طی دو ماه نگهداری انجام شد. تجزیه و تحلیل استرپتوکوک مدفوع بر اساس روش 9230 روش استاندارد برای بررسی آب و فاضلاب انجام شد.

تشکیل کلنی های تیره نشانه وجود استرپتوکوک مدفوعی بود. برای کلستریدیوم پرفرنجنس از محیط کشت شیر آگار استفاده شد. برای MPN، نمونه ها در دمای 35 درجه سانتی گراد به مدت 3 تا 5 روز انکوبه شدند و یافته ها به صورت MPN/100 میلی لیتر گزارش شد.

در تکنیک او از آبگوشت نمک صفراوی لاکتوز مک کانکی با بروموکرزول بنفش به عنوان شاخص و برلیانت سبز لاکتوز بیل براث (BGLB) استفاده شد. برای تخمین وجود یا عدم وجود کلیفرم ها، لوله ها در دمای 35 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. برای اندازه گیری pH نمونه ها از مدل pH متر (WTW 340i) استفاده شد.

برای اندازه گیری سختی از روش تیتراسیون با استفاده از EDTA استفاده شد. کلرید با استفاده از تیتراسیون آرژانتومتری تعیین شد. سدیم (Na) و پتاسیم (K) با استفاده از فتومتر شعله (Jenway Co.) تعیین شد.

نیترات با استفاده از روش غربالگری اسپکتروفتومتری فرابنفش اندازه گیری شد. سولفات با استفاده از کدورت سنج (UNICO) و فلوراید با روش اسپکتروفتومتری SPADNS اندازه گیری شد.